Aanbod

Nieuwe data 3-daagse training Aandachtsfunctionaris Aanpak Huiselijk Geweld en Kinder- en Ouderenmishandeling (open inschrijving), locatie: Barneveld, of in overleg                                                                                                                                                            

  • maandagen 16 en 30 september en 14 oktober 2024

                                

 

                                                     Voor informatie over de inhoud, kosten en inschrijving klik hier

Projectbegeleiding
Op projectbasis ontwikkelen en uitvoeren van beleid rondom het thema veilig opgroeien en leven binnen organisaties, het onderwijs en gemeenten
Bijvoorbeeld met betrekking tot het implementeren en borgen van de Meldcode of de Verwijsindex 

Voorlichting
Informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling, (ex)partnergeweld en ouderenmishandeling voor vrijwilligers bij o.a. sportclubs, kerken en organisaties
– Wat is huiselijk geweld en kinder-/ouderenmishandeling?
– Wat zijn de signalen en risicofactoren?
Hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en  kinder-/ouderenmishandeling

Trainingen     
 
Vast aanbod trainingen voor organisaties (in-company)

Voor specifieke wensen worden uiteraard ook “op maat gemaakte” trainingen aangeboden.
Ook kunnen, in overleg en waar mogelijk, trainingen Online gegeven worden.
Training Meldcode is ook als lessenserie voor studenten MBO, HBO en universitair onderwijs beschikbaar.

 

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(3-daagse training)

Deelnemers worden met deze training opgeleid tot Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld, Kinder- en Ouderenmishandeling, (ex)Partnergeweld en andere vormen van mishandeling.

Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de Wet Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en vaak een onzichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. Organisaties die deze problematiek hoog op de agenda zetten, kiezen vaak voor het aanstellen van een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is een belangrijke spil bij het implementeren, handelen en borgen van de meldcode. Jij bent of wordt aandachtsfunctionaris en vraagt je af hoe je dit binnen je organisatie moet aanpakken? Hoe je er daadwerkelijk voor zorgt dat de meldcode niet in een bureaulade verdwijnt, maar leidt tot beter signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Volg dan deze training!

Als aandachtsfunctionaris kan je na de training een actieve bijdrage leveren aan de implementatie/opnieuw onder de aandacht brengen van de Wet Meldcode binnen je organisatie en kan je rond dit thema fungeren als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau, en bij de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan de Wet verplichte Meldcode verbonden zijn. Daarnaast heb je als aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega’s als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of mishandeling.

Training Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(1 dag)

Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen, is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jou als professional betekent dit dat je moet weten wat je moet doen bij bijvoorbeeld vermoedens van geweld of verwaarlozing. 

Signaleren en handelen bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling blijft lastig. Want klopt het nou wel wat je hebt waargenomen? En wat nou als het niet klopt? Je kunt toch niet zomaar iemand ergens van beschuldigen?! Wat doe je als je alleen maar een onderbuikgevoel hebt?

Om geweld en verwaarlozing te stoppen  moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Na deze training weet je wat jou taak en rol hierin is en hoe je samenwerkt met andere professionals. We doorlopen de stappen van de meldcode, zodat jij straks precies weet wat je moet doen als jij je zorgen maakt over een kind of gezin.  

Het bespreken van je zorgen kan best spannend zijn we geven je daarom tips en gaan samen oefenen.

Training Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(opfris of kennismaking) (dagdeel)


Deze training is geschikt voor teams en organisaties binnen het sociaal domein, waarvan de medewerkers getraind zijn in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ze kennen de verbeterde meldcode, maar vinden het gebruik ervan nog lastig en voelen zich nog niet voldoende toegerust, ook omdat ze het niet iedere dag gebruiken. Tegen welke dilemma’s lopen ze aan?

Ook voor nieuwe medewerkers die nog niet of nauwelijks getraind zijn (of die vanwege hun functie geen uitgebreide training hoeven te volgen), is deze training een mooie kennismaking met de meldcode en een basis om ermee aan de slag te gaan.

Per 1-1-2019 is de verbeterde Wet Meldcode ingegaan en deze training geeft inzicht in de stappen van de meldcode. In deze training Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling en huiselijk geweld effectief aan te pakken.
Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten.

Training (Meldcode) Signaleren van zorg en vermoedens van Huiselijk Geweld, (ex)partnergeweld en Kindermishandeling
(dagdeel)

Iedereen die, professioneel of vanuit een vrijwillig kader, betrokken is bij kinderen en/of volwassenen ziet weleens iets gebeuren of hoort iets dat een signaal kan zijn van mishandeling en geweld. De aanwezigheid van een signaal betekent niet dat er automatisch sprake is van mishandeling of geweld.

En soms gaat het niet om een signaal, maar om een gevoel  dat er misschien iets niet klopt, zonder dat je dat gevoel concreet kan maken. Je vindt het moeilijk om er op basis van dit gevoel bij de betrokkenen naar te vragen. Dit noemen we ook wel een niet-pluis gevoel of een onderbuikgevoel. Het kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is wat diegene schaadt of zou kunnen schaden. Wanneer je het verder onderzoekt wordt een niet-pluis gevoel soms meer objectief en tastbaar.

Tijdens deze interactieve training leer je meer over vormen, soorten, aard, omvang én gevolgen van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling, wat zijn beschermende factoren, welke signalen en risicofactoren er zijn, hoe het zit met objectief en subjectief kijken en hoe je het gesprek met de betrokkene(n) aangaat.

Wil je met je team of organisatie meer grip krijgen op dit thema, en met en van elkaar leren dat je mag, wil, kunt én durft te signaleren en hóe dan, geef je dan op voor deze training.

Voor deze training Meldcode signaleren zorg en/of geweld is geen voorkennis vereist.

Training (Meldcode) In gesprek met betrokkenen bij zorgen of vermoedens van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(1 dag) Met trainingsacteur!

Een ‘lastig’ gesprek?

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht alle professionals die in het sociaal domein werkzaam zijn om aandacht te besteden aan (vermoedens van) (kinder)mishandeling en huiselijk geweld. In de Wet Meldcode worden vijf stappen genoemd die professionals moeten zetten. Een van de stappen is het in gesprek gaan met de betrokkenen over de zorgen.

Een gesprek voeren met cliënten/patiënten over (vermoedens van) (kinder)mishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van de professional. De houding die je daarbij aanneemt is belangrijk. Verder moet het doel helder zijn en is een goede voorbereiding van belang. En dan gaat het natuurlijk om de gespreksvoering zelf en het stellen van de goede vragen. Voor al deze aspecten krijg je in deze training tips, voorbeeldvragen en aandachtspunten. Deze tips kan je tijdens het middagprogramma gelijk uitproberen met een trainingsacteur.

Training Aanpak Ouderenmishandeling

Wat is ouderenmishandeling en waar moet je op letten? Wat zijn signalen voor ouderenmishandeling en hoe ontstaat het eigenlijk? En wat kun je aan ouderenmishandeling doen? Tijdens deze training over ouderenmishandeling wordt stilgestaan bij deze vorm van huiselijk geweld.

Deelnemers krijgen in deze training kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken.
Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams en gemeenten, en voor vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op ouderen.

Training Verwijsindex, instrument voor samenwerking

De training Verwijsindex geeft achtergrondinformatie en visie op dit landelijke, in de Jeugdwet opgenomen, samenwerkingsinstrument. Tijdens de training wordt ingegaan op het ontstaan, de werking en het doel van de Verwijsindex en de relatie met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Training Traumasensitief Onderwijs (2-daagse training)

De training Traumasensitief Onderwijs is bedoeld voor leerkrachten en andere professionals in het basisonderwijs (zoals intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers) die meer kennis willen over de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en concrete handvatten om getraumatiseerde kinderen optimaal te ondersteunen.

Schuiven naar boven